S07 นลินนิภา สว่างอารมย์ (อู๋จี้)

S07 นลินนิภา สว่างอารมย์ (อู๋จี้)

Joined in 2019

If you fell down yesterday stand up today ในความผิดหวังย่อมมีความหวังเสมอ

บทความของฉัน