J05 สริญญา เบอร์คิ้น (ซิน)

J05 สริญญา เบอร์คิ้น (ซิน)

Joined in 2019

"ทุกความพยายามอาจจะไม่นำมาซึ้งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จต้องอาศัยความพยายาม"

บทความของฉัน